NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Gebiedsgerichte samenwerking

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat voor een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving.

In de op te stellen Uitvoeringsagenda worden de beleidskeuzes die in de vier prioriteiten zijn beschreven uitgewerkt in programma’s en andere instrumenten. Ook financiering en monitoring worden verder beschreven in de Uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda is tegelijkertijd met de NOVI klaar.

Onderdelen van de Uitvoeringsagenda

Belangrijke onderdelen van de Uitvoeringsagenda zijn Omgevingsagenda’s en NOVI-gebieden.

Omgevingsagenda 

In een Omgevingsagenda agenderen Rijk en regio, op basis van een gemeenschappelijk beeld, de gezamenlijke opgaven en de gewenste aanpak. Hiermee slaan omgevingsagenda’s een brug tussen visie en concrete projecten en bieden een  basis  voor concrete uitvoe­ringsafspraken en inzet van programma’s en projectbesluiten van Rijk en regio op andere tafels. Voor Oost-Nederland zal dit jaar nog een eerste Omgevingsagenda klaar zijn. Voor de andere (4) landsdelen start dit jaar de voorbereiding.
Lees meer over Omgevingsagenda's

NOVI-gebieden

NOVI-gebieden zijn (deel)regio’s met omvangrijke opgaven, waarvoor extra aandacht nodig is bij het door ontwikkelen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte werkwijze. In deze gebieden moet sprake zijn van complexe, omvangrijke en urgente opgaven. Meerdere nationale belangen uit de NOVI moeten hier samenkomen. In deze gebieden is een meerjarige aanpak nodig en tegelijkertijd is de inzet van het Rijk en de betrokkenheid van verschillende overheden, markt- en/of maatschappelijke partijen noodzakelijk. In het voorjaar zal naar verwachting een keuze worden gemaakt uit door de regio’s ingediende voorstellen en de genoemde voorbeelden in de ontwerp-NOVI. Voor de gekozen NOVI-gebieden stellen Rijk en regio een gezamenlijk programma op dat gericht is op het realiseren van de opgaven in de betreffende regio.

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet (Participatiegids) bevat informatie wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit en omgevingsvergunning.

De onderstaande film gaat in op de integrale benadering van de Omgevingsagenda’s. Drie toegepaste voorbeelden van deze benadering komen aan bod: Stationsgebied Zwolle, de Cleantech Regio en Greenport Venlo.

Cookie settings