NOVEX-gebieden: de nieuwe werkwijze

Zestien ontwikkelperspectieven, uitvoeringsagenda’s en regionale investeringsagenda’s

De NOVEX-gebieden stellen een ontwikkelperspectief op. Het uitwerkingsniveau van het ontwikkelperspectief zal per NOVEX-gebied verschillen, gezien de opgaven en de verschillende fases waarin de gebieden zich bevinden. Dit vraagt maatwerk per NOVEX-gebied. Belangrijke aanscherpingen die onderdeel zijn van het ontwikkelperspectief is de wijze waarop het NOVEX-gebied concreet bijdraagt aan de nationale programma's en aan de regionale doelen. Ook welke ruimtelijke keuzes nodig zijn om het ontwikkelperspectief te realiseren en hoe deze samenhangen met de nationale ruimtelijke keuzes en behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Op basis van het ontwikkelperspectief wordt per NOVEX-gebied een gezamenlijk plan opgesteld: wat gaan we wanneer doen en met wie, inclusief volgtijdelijke afhankelijkheden. Hiermee wordt de stap richting uitvoering en de bijbehorende ruimtelijke keuzes gezet om de stip op de horizon – in de komende vier tot tien jaar - te bereiken. Dit plan omvat onder andere een uitvoeringsagenda, inclusief regionale investeringsagenda.

Het ontwikkelperspectief en de uitvoeringsagenda vormen de basis voor gezamenlijk afgestemde uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten. Het Rijk vertaalt de gemaakte afspraken naar investeringsbeslissingen en naar eigen uitvoeringskracht voor de ontwikkeling van de NOVEX-gebieden. Het Rijk neemt het afgesproken deel van de uitvoering ter hand door rijksuitvoeringsorganisaties, gronden, mensen, instrumenten en middelen in te zetten om de uitvoering in gebiedsontwikkelingen op weg te helpen of te versnellen.

Relatie NOVEX-gebieden en regie per provincie

Essentieel in het programma NOVEX is het samenspel tussen de regie per provincie en de gebiedsgerichte regie in de NOVEX-gebieden. Dit vraagt van provincies om met andere provincies samen te werken, omdat sommige NOVEX-gebieden in meerdere provincies zijn gelegen. Tijdens de rit worden de opgaven tussen provincies en NOVEX-gebieden besproken, denklijnen en oplossingsrichtingen gedeeld, vragen samen uitgezocht en van elkaar geleerd. Zo zorgen we dat NOVEX-gebieden integraal deel uitmaken van de provinciale puzzel.

Lees meer in het programmaplan NOVEX

Cookie-instellingen