NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Artikelen en blogs

 • Gebiedsdialoog Utrecht: groene, gezonde en slimme groei

  17-07-2018 0 reacties

  In Vechtclub XL de ‘ketenbroedplaats voor creatieve ondernemers’ vond de gebiedsdialoog voor Utrecht plaats. Vechtclub XL staat in de Merwedekanaalzone, een belangrijk transformatiegebied voor de gemeente Utrecht waar met name woningbouw wordt beoogd. Een bijpassende locatie dus om in gesprek te gaan over de opgaven voor Nederland en Utrecht. In deze dialoog ging het over de groene, gezonde en slimme groei die de stad Utrecht beoogd, maar ook over de provincie als geheel; de forse groei binnen de regio Amersfoort, de bereikbaarheidsopgaven binnen de metropoolregio, bodemdaling en de waardevolle landschappen & natuur binnen de provincie. Recentelijk heeft de provincie Utrecht daarover, als input voor haar eigen Omgevingsvisie, de ‘Hoofdlijnen Horizon Utrecht 2050’ gepubliceerd, als resultaat van een uitgebreid doorlopen participatietraject (zie ook: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/). Het gesprek liet maar weer zien hoe goed de opgaven op elkaar aansluiten tussen Rijk en regio en tegelijkertijd hoe omvangrijk ze zijn.

   

 • Jonge ontwerpers gaan de Stiftenstrijd aan

  26-06-2018 0 reacties

  “Visualiseer op één groot blad papier een nieuwe visie voor de regio.” Op 1 juni jongstleden gingen jonge ontwerpers in Rotterdam met elkaar de strijd aan met deze  opgave. Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en Nederlandse Vereniging voor Tuin – en Landschapsarchitectuur (NVTL) organiseerden deze Stiftenstrijd als onderdeel van het onderzoek over de thema’s van de NOVI in het project Regio van de Toekomst.


  Regio’s vragen om maatwerk

  De verschillende regio’s kennen verschillende karakteristieken en opgaven en vragen daarom om maatwerk. De resultaten weerspiegelden dit. Tien gekleurde en gedurfde visies prijkten aan de wand. De thema’s van de NOVI landen in de volgende gebieden:

  • De Waddenkust
  • Regio Arnhem-Nijmegen
  • Den-Haag Rotterdam
  • Flevoland

  De winnaars

  De deskundige jury bestaande uit: Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving), Laura de Bonth (Stichting voor Stedenbouw), Rob van der Velden (voorzitter BNSP), Ben Kuipers (voorzitter van de NVTL) en Gaston Gelissen namens de Nationale Omgevingsvisie kozen twee winnende ontwerpen. Een winnaar voor beste ruimtelijke vertaling en beste ruimtelijke verbeelding van de opgave beschreven in de casus. De winnaars waren:

  • Team 8 regio de Waddenkust met het ontwerp Rust in Groningen (ruimtelijke vertaling)
  • Team 4 regio Metropool Rotterdam – Den-Haag met het ontwerp Circulaire Data Delta (ruimtelijke verbeelding)

  De plannen zijn beoordeeld op flexibiliteit, integraliteit en verleidelijke beeld. Op de website van BNSP vindt u de toelichting op de winnende ontwerpen en de casus waar de teams mee hebben gewerkt.
   

 • Jongeren geven hun beeld op de toekomst

  26-06-2018 0 reacties

  Het Groene Brein en de Nationale Jongerenraad hebben de afgelopen maanden, in opdracht van het ministerie van BZK, het Jongerenperspectief op de NOVI opgehaald. Ze hebben dit zowel in woord als beeld gedaan, aangevuld met video-interviews. Kort samengevat is het perspectief ‘combineren, concentreren & concurreren’. Dit met een grote betrokkenheid met duurzaamheid en een volledige vanzelfsprekendheid als het gaat om de noodzaak van de energietransitie en behoud van natuur.

  Verschillende werksessies met jongeren

  Tijdens een viertal werksessies met jongeren uit verschillende leeftijdsklassen en opleidingsniveaus zijn hun ideeën over de NOVI verkend. In totaal hebben ca. 90 jongeren, in leeftijd variërend van 8 tot 25 jaar, in woord en beeld hun visie gegeven. Dit kwam allemaal samen op een slotevenement in NEMO Science Museum te Amsterdam. Daar werden de opgehaalde beelden verder uitgediept en discussieerden de jongeren over consequenties van hun ideaalbeeld op de situatie in het hier en nu.

  Combineren, concentreren & concurreren

  De opgehaalde ideeën vormen tezamen een overkoepelende visie van deze groep jongeren op de fysieke leefomgeving in 2050. Er komen vier hoofdbeelden naar voren:

  1. We moeten verschillende functies slim combineren om energie en middelen te besparen;
  2. We moeten intensiever gebruik maken van de ruimte op zee;
  3. We moeten stedelijke regio’s veranderen in metropolen waarin functies geconcentreerd zijn;
  4. We moeten in Nederland meer ruimte maken voor groen en natuur, ook in de stad.

  Jongerenperspectief op de vier strategische opgaven

  Met variatie tussen individuen werkt de overkoepelende visie door in het perspectief van jongeren op de strategische opgaven uit de NOVI.

  Een duurzame en concurrerende economie

  Uit de ideeën spreekt een grote betrokkenheid met duurzaamheid. Hun visie op een duurzame en concurrerende economie richt zich op de toekomst van stedelijke regio’s - in de vorm van zo min mogelijk kleine steden, dan wel een aantal grote stedelijke hubs verspreid over Nederland - en snellere en betere verbindingen tussen steden en met het buitenland. De duurzame leefomgeving krijgt meer prioriteit dan economische ontwikkeling.

  Een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving

  De ideeën over een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving centreren zich rond nieuwe vormen van duurzame energie of het verplaatsen van energieopwekking, lokale voedselvoorziening, het beperken van het gebruik van energie en vervoer en een sterke focus op de zee. Er is volledige vanzelfsprekendheid over de noodzaak van de energietransitie – sterker, jongeren zien het veeleer als kans om economie en maatschappij te versterken.

  Een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

  Uit de visie op woningbouw en bereikbaarheid spreekt een wens voor volledig duurzaam vervoer, flexibele en groene woningbouw, een focus op gemeenschapsvorming, collectieve verantwoordelijkheid voor de financiering van verduurzaming en de integratie van wonen, werken en studeren.

  Een waardevolle leefomgeving

  De visie op een waardevolle leefomgeving laat een groot gevoel van betrokkenheid bij de inzet en invulling van natuur en landschap zien. Jongeren willen meer natuur, actieve vergroening van steden, meer gebruik van het wateroppervlak en een kleinere veestapel.

  Meer informatie

  Het rapport met de uitkomsten van de werksessie en het slotevenement zijn hier te downloaden.

 • Voorwoord Emiel Reiding nieuwsbrief 26 juni: “Iedereen op één lijn krijgen is geen makkie"

  26-06-2018 0 reacties

  Onze ambitie rijkt ver. Het zou ideaal zijn dat iedereen het eens is met het geschetste beeld van de NOVI voor de toekomst van Nederland. Maar dat zou heel utopisch zijn. De NOVI is zo breed. Als we het op alles eens zijn, zit er waarschijnlijk weinig scherpte in onze teksten. De NOVI verandert dan niets aan de inrichting van Nederland. Het is niet eenvoudig om iedereen op één lijn te krijgen op grote onderwerpen zoals energietransitie, woningbouw, mobiliteit, nieuwe circulaire economie, toekomst landbouw, natuurontwikkeling…en noem maar op. Welke richting moeten we ingaan? Wie zorgt voor de sturing? Eenduidigheid op al deze onderwerpen hoeft niet, maar we willen wel (h)erkenning op onze gezamenlijke opgaven en de richting die we hierop willen inslaan. Daar doen we keihard ons best voor. Er zijn keuzes nodig. De opgaven zijn te groot om allemaal zomaar een plek te geven. We moeten de schurende punten opzoeken en de complexiteit aangaan. We zullen alle inventiviteit moeten inzetten om slimme, duurzame combinaties te maken en dan waar nodig prioriteit te geven aan functies waar we gezamenlijk in een bepaald gebied het meeste waarde aanhechten.

  Scherpte in het debat

  Juist die koppeling aan gebieden geeft scherpte in het debat. Die scherpte willen we met de hoofdlijnenbrief opzoeken. Die komt na de zomer uit. We hopen dat er naar aanleiding daarvan een breder debat loskomt. Zodat we gezamenlijk de antwoorden kunnen geven op de vraag welke richting we met Nederland willen inslaan.

  U bent natuurlijk allen uitgenodigd met ons het gesprek aan te gaan. Op onderstaande kanalen kunt u mij in elk geval bereiken. Onder dit bericht kunt u ook een reactie achterlaten.

  Emiel Reiding

  Tel 06-11176829

  Mail emiel.reiding@minbzk.nl

  Twitter @emielreiding

 • NEPROM Dag van de projectontwikkeling: integraal plan op nationaal niveau nodig

  20-06-2018 0 reacties

  Op 17 mei 2018 vond de dag van de projectontwikkeling plaats georganiseerd door de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). NEPROM presenteerde daar het rapport ‘Thuis in de toekomst; routekaart voor duurzame verstedelijking’.  Erik-Jan van Kempen, DG Omgevingswet van het ministerie van BZK, nam het rapport in ontvangst. In zijn speech beaamde hij de noodzaak van samenwerking. Hij benadrukte het belang van het terugdringen van het woningtekort in combinatie met het werken aan andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en natuur.

  Meer informatie

  Via de website van NEPROM leest u het verslag van de Dag van de projectontwikkeling.

  Lees hier de publicatie 'Thuis in de toekomst'.

 • NOVI in dialoog

  06-06-2018 0 reacties

  In de maanden mei en juni organiseerden het NOVI-team in nauwe samenwerking met regio’s een achttal zogenaamde gebiedsdialogen. De kern van het gesprek vormden de maatschappelijke opgaven van de NOVI in de betreffende regio. Zijn de keuzes die we vanuit het Rijk zien in overeenstemming met hoe de regio er tegenaan kijkt en vice versa? Per gebied kunnen opgaven en oplossingsrichtingen verschillen. We bespraken op welke onderdelen we elkaar kunnen versterken door samen te werken.

  Waar vonden de gebiedsdialogen plaats?

  De eerste gebiedsdialogen vonden plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de Regio Utrecht. In juni volgden Groene Hart in Zuid-Holland, Limburg, Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland), Brabant, Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) en Havengebied Rotterdam.

  Gebiedsdialoog MRA: Rijk en MRA verkennen gezamenlijke opgaven

  Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben tijdens een eerste gebiedsdialoog de mogelijkheden verkend om samen te werken aan een aantal urgente opgaven in de leefomgeving, zoals woningbouw en energietransitie. Duidelijk is dat de opgaven op het gebied van onder meer klimaatverandering, bereikbaarheid en woningbouw onze leefomgeving flink zullen veranderen. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling hiervan in Nederland. Ook in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies worden hiervoor kaders vastgelegd. In de gebiedsdialoog is verkend in hoeverre de overheden deze grote opgaven gezamenlijk kunnen aanpakken, wat ieders bijdrage kan zijn en hoe het samenspel kan worden georganiseerd. Ook is onderstreept hoe belangrijk het is om bij deze opgaven ondernemers en inwoners te betrekken.

  De dialoog krijgt in het najaar een vervolg.

  Gebiedsdialoog Limburg: Grenzen slechten en perspectief bieden

  De opgaven in Limburg zijn groot en de potentie is enorm. We kunnen en willen dit niet alleen aanpakken, we willen met onze gemeenten en regionale partners samen optrekken met het Rijk en verwachten richting en steun van hen, aldus Guido Derks, provinciesecretaris Limburg bij de aftrap van de dialoog in Limburg.

  Op welke gebieden liggen de opgaven in Limburg?

  De opgaven liggen vooral op het gebied van wonen, energie en economie. Met name de bijzondere context van Zuid-Limburg vragen om een gezamenlijke aanpak op maat. Denk aan bijvoorbeeld Parkstad en Chemelot. Maar ook is het ontwikkelen van een duurzaam perspectief voor Noord- en Midden Limburg van belang. Om de economische mogelijkheden te benutten is het nodig grenzen te slechten, bijvoorbeeld naar de slimme regio Aken met de grootste TU van Europa.

  Een mooie start om verdere stappen te zetten

  “Dit was een mooie start van de samenwerking, nu verder stappen zetten en concreet maken”, aldus Ingrid Post (plv directeur van de NOVI). Een eerste moment daarvoor is de werkconferentie in september in het kader van de provinciale omgevingsvisie. Hier zal het Rijk ook aan deelnemen. Kort daarna, in het najaar, krijgt de dialoog een vervolg met verdere concretisering voor de regio’s. De gezamenlijke aanpak en samenwerking zal naar verwachting in 2019 worden vastgelegd in een omgevingsagenda.

  Contactpersonen gebiedsdialoog Limburg:
  Gaston Gelissen, team NOVI gaston.gelissen@minbzk.nl
  Rene Cimmermans, provincie Limburg

 • Voorwoord Emiel Reiding NOVI nieuwsbrief 1 mei: “We gaan hard dit jaar”

  01-05-2018 1 reacties

  De eerste NOVI-nieuwsbrief is goed bekeken! We zijn natuurlijk nog niet zo populair als Facebook, maar we zijn blij dat we voorzien in jullie behoefte. Alle aanleiding dus voor de tweede editie van onze nieuwsbrief! En wat gaan we hard dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u alle ontwikkelingen rond de NOVI van de afgelopen maand.   

  Wat is er zoal gebeurd rond de NOVI?

  Woensdag 18 april heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg gesproken over de NOVI. Een korte weergave van het AO vindt u in deze nieuwsbrief met een link naar het verslag van de Tweede Kamer. De Kamer heeft gesproken naar aanleiding van de Voorjaarsbrief NOVI die onze minister mede namens andere leden van het Kabinet heeft gestuurd. In deze nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van deze brief. Ik raad iedereen aan om de brief te lezen. Deze geeft namelijk meer zicht over de richting waarin we nu werken. De brief bevat nog niet de keuzes waar het echt over gaat. Dit zal echter niet lang meer duren…

  Na de zomer Hoofdlijnennotitie NOVI: “we hopen op het gesprek buiten de bestuurstafels”

  Na de zomervakantie willen we de hoofdlijnen van de NOVI naar de Tweede Kamer sturen. Hoofdlijnen die echt zicht geven op de keuzes die we in de NOVI willen maken. Die hoofdlijnen zullen ook discussie oproepen en daar hopen we zelfs op. We staan voor grote uitdagingen waarover we het gesprek met elkaar moeten voeren. Ook buiten de bestuurlijke tafels. Het gaat er juist om dat het maatschappelijk gaat leven. We zullen de komende maanden daarom veel investeren in allerlei vormen van dialoog. Via onze website houden we u hiervan op de hoogte.

  Dien uw zienswijze in

  Voor de NOVI wordt een zogenaamde planMER gemaakt. Hiermee wordt zicht gegeven op de milieueffecten van de keuzes die worden gemaakt. In het proces van het opstellen van de NOVI kunnen ook zienswijzen worden ingediend. Lees in deze nieuwsbrief hoe dit in zijn werk gaat.

  Tot slot: Places of Hope, een echte aanrader

  Als laatste wil ik iedereen uitnodigen de tentoonstelling Places of Hope in Leeuwarden te bezoeken. In het kader van Europese culturele hoofdstad is daar een tentoonstelling ingericht over de toekomst van de leefomgeving van Nederland. Bijzonder leuk en inspirerend, ook voor (iets oudere) kinderen. 

  Veel leesplezier en mocht ik u niet al ergens treffen, schroom niet om contact met mij op te nemen als u ideeën of hartenkreten kwijt wilt! Onder dit bericht heeft u ook de mogelijkheid een reactie te plaatsen.

  Emiel Reiding

  Tel 06-11176829

  Mail emiel.reiding@minbzk.nl

  Twitter @emielreiding

 • Algemeen Overleg 18 april: Tweede Kamerleden in debat over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  20-04-2018 0 reacties

  ‘Een inspirerende visie en de structuur die zorgt voor ruimtelijke inpasbaarheid van alles wat we willen in Nederland’. Minister Kasja van Ollongren gaf dit aan op het AO (Algemeen Overleg) van 18 april. Tweede Kamerleden Van Eijs (D66), Dik-Faber (CU), Ronnes (CDA), Laan-Geselschap (VVD) en Bisschop (SGP) waren aanwezig.

  Welke onderwerpen kwamen aan bod?

  De focus lag op onder meer op:

  • De werking tussen NOVI/POVI/GOVI
  • Landschap
  • (De toekomst van) Woningbouw
  • Krimp
  • Drinkwater
  • Klimaatakkoord
  • Energietransitie
  • Landbouw
  • Toegankelijkheid gebouwde omgeving
  • Participatie
  • MIRT/NOVI
  • Schiphol
  • Bouwen in zee

  Decentraal wat kan, centraal wat moet

  De Kamer vroeg de minister onder andere om een reactie op het jaarverslag van de Raad van State. Ook wilde de Kamer weten hoe het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ is doorgevoerd en welke instrumenten de minister heeft om nationale belangen te beschermen tegen mogelijke inmenging door decentrale overheden.

  De minister gaf aan dat de NOVI juist een afweging is van het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Ook liet zij weten dat de vier opgaven die benoemd zijn in de Startnota weliswaar nationale opgaven zijn, maar niet alleen een verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister ziet de oproep van de Raad van State als een advies aan het Rijk om terughoudend te zijn. Dat is de reden waarom een bestuursakkoord belangrijk is. Het advies van de Raad van State wordt hierbij betrokken.

  Samenhang NOVI met het Klimaatakkoord en IBP

  De samenhang tussen NOVI, het Klimaatakkoord en het Interbestuurlijk programma (IBP) kwam ook ter sprake. Klimaat en Energietransitie hebben een centrale plek in de NOVI. Ook gaf de minister aan dat er voorrangsregels zullen worden gemaakt in geval van botsende belangen. Het Klimaatakkoord en de NOVI zullen in samenhang worden opgesteld. Samenwerking met de decentrale overheden heeft vorm gekregen in het IBP, aldus de minister. Daar is afgesproken om de NOVI daaraan te koppelen. De opgaven in de fysieke leefomgeving zoals verwoord in het IBP zullen onder meer in de NOVI samen met medeoverheden nader worden uitgewerkt.

  Vragen of opmerkingen?

  Heeft u een vraag of een opmerking naar aanleiding van het AO? Hieronder kunt u een reactie plaatsen, maar u kunt ons ook mailen via het contactformulier of rechtstreeks naar PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl.

  Lees ook het verslag van het AO op de website van de Tweede Kamer.

 • Geef uw zienswijze over het opstellen van de NOVI en het uitvoeren van een milieueffectrapportage

  18-04-2018 0 reacties

  Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 kunt u een zienswijze geven over het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (PlanMER) voor de NOVI.

  Hoe dient u een zienswijze in?

  Uw zienswijze is welkom! Het indienen van een zienswijze kan op 3 manieren: 

  • Digitaal
   Via www.platformparticipatie.nl/NOVI kunt u een zienswijze indienen. Digitaal heeft ons voorkeur
  • Mondeling
   Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u tijdens kantooruren bellen naar 070 456 89 99
  • Per post
   Liever per post? Stuur je zienswijze naar:

   Directie Participatie
   T.a.v. NOVI
   Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag

  Wat gebeurt na het indienen van een zienswijze?

  Na het indienen van uw zienswijze wordt u hierover door de Directie Participatie geïnformeerd. De Commissie m.e.r. wordt advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De nota van antwoord wordt in het derde kwartaal 2018 bekendgemaakt. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan wordt u hierover door de Directie Participatie geïnformeerd.

  Vragen?

  Heeft u na het inzien van de documenten nog vragen? Op maandag en dinsdag kunt u hiervoor terecht bij Roel van Teeuwen: 06 52 74 00 21 en op woensdag en donderdag kunt u terecht bij Tjeerd Okkes: 06 46 97 46 29. Ukunt ook een email sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl of via het contactformulier op deze website.

  Heeft u vragen over de procedure? Hiervoor kunt u terecht bij de Directie Participatie: 070 456 89 99.

  Documenten:

  Kamerbrief/Voorjaarsbrief NOVI 13 april 2018

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage

  Memorandum on Scope and Level of Detail (Notitie Engelse versie)

 • Voortgangsbrief NOVI 13 april: een nationale visie niet alleen van de Rijksoverheid

  14-04-2018 0 reacties

  De Voortgangsbrief van 13 april 2018 aan de Kamer geeft de wijze en de richting aan waarin de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld. Het kabinet vindt het essentieel dat de NOVI een nationale visie wordt en niet alleen een visie van de Rijksoverheid. Om een eerste stap te maken in het bepalen van de richting zijn de vier strategische opgaven vertaald naar prioriteiten voor de NOVI. In dit bericht vindt u een nadere toelichting van de Voortgangsbrief.

  Scherpe keuzes zijn noodzakelijk

  De situatie is urgent. We zien veel op Nederland afkomen. Er zijn zoveel wensen in de fysieke ontwikkeling van ons land, dat ons land verre van groot genoeg is om voor alles plek te kunnen maken. We kunnen nooit overal en tegelijkertijd alle belangen 100 procent bedienen. Soms kunnen we combinaties maken, maar ook dat kan lang niet altijd en overal: keuzes zijn noodzakelijk. De druk op de leefomgeving vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen die, vooral rond urgente en grote opgaven, kunnen botsen. We moeten scherpe keuzes maken op onderwerpen waar de opgaven en belangen dermate in elkaar grijpen, dat we over de sectoren heen moeten werken om onze gestelde doelen te kunnen halen. Ook waar deze doelen alleen sectoraal geformuleerd zijn.

  Strategische opgaven zijn vertaald naar prioriteiten

  Op de vier inhoudelijke strategische opgaven wordt in de startnota nog geen richting gekozen. Om een eerste stap te maken in het bepalen van de richting zijn, op basis van urgentie en het regeerakkoord, deze in de volgende prioriteiten voor de NOVI vertaald:

  • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland
  • Ruimte voor de klimaat- en energietransitie
  • Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

  Confrontatie tussen belangen niet uit de weg gaan

  Deze vier prioriteiten kunnen alleen in samenhang verder worden gebracht, met aandacht voor thema’s die hier dwars doorheen lopen. Denk aan omgevingskwaliteit, gezondheid, cultuurhistorie, klimaatadaptatie, water, bodem, (nationale) veiligheid en milieukwaliteit. Daarbij moeten we de confrontatie tussen verschillende (deel)belangen niet uit de weg gaan, maar deze juist opzoeken. Op verschillende punten schuren de belangen namelijk. Dit biedt naast spanning ook kansen. Dat onderkennen en zichtbaar maken moet uiteindelijk helpen betere keuzes te maken (synergie, maar ook uitruil). De NOVI vormt een centrale tafel waar genoemde spanningsvelden en opgaven aan de orde komen en verder worden gebracht.

  Perspectiefgebieden; waar meerdere prioriteiten samenkomen

  Bepaalde gebieden kunnen exemplarisch zijn voor hoe er in lijn met de NOVI geopereerd moet worden. Dit zijn plekken in Nederland waar meerdere van de prioriteiten samenkomen, waarbij een integrale en gezamenlijke aanpak tot betere resultaten kan leiden en waar meerdere overheden en maatschappelijke partijen urgentie voelen om tot keuzes te komen. Deze gebieden worden door het kabinet aangeduid als perspectiefgebieden (als onderdeel van de omgevingsagenda’s). De bedoeling is met de regionale partners in deze gebieden tot een gezamenlijk toekomstperspectief te komen, met oplossingen voor klemmende vraagstukken in onze leefomgeving.

  Proces NOVI

  Het kabinet bepaalt mede in het licht van het regeerakkoord in de huidige fase stapsgewijs, en samen met de medeoverheden, de ambities waarmee aan de opgaven zal worden gewerkt. Deze keuzes worden uitgewerkt tot de ontwerp NOVI. Deze is eind 2018 gereed. Daaraan voorafgaand zal na de zomer een brief met de hoofdlijnen van de NOVI naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De NOVI zal in 2019 worden vastgesteld.

  Lees hier de Kamerbrief