NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Artikelen en blogs

 • Geef je zienswijze over het opstellen van de NOVI en het uitvoeren van een milieueffectrapportage

  18-04-2018 0 reacties

  Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 kun je een zienswijze geven over het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (PlanMER) voor de NOVI.

  Hoe dien je een zienswijze in?

  Je zienswijze is welkom! Het indienen van een zienswijze kan op 3 manieren: 

  • Digitaal
   Via www.platformparticipatie.nl/NOVI kun je vanaf vrijdag 20 april je zienswijze indienen. Digitaal heeft ons voorkeur
  • Mondeling
   Voor het mondeling indienen van je zienswijze kun je tijdens kantooruren bellen naar 070 456 89 99
  • Per post
   Liever per post? Stuur je zienswijze naar:

   Directie Participatie
   T.a.v. NOVI
   Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag

  Wat gebeurt na het indienen van een zienswijze?

  Dan word je hierover door de Directie Participatie geïnformeerd. De Commissie m.e.r. wordt advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De nota van antwoord wordt in het derde kwartaal 2018 bekendgemaakt. Heb je een zienswijze ingediend[TR(-D1] ? Dan word je hierover door de Directie Participatie geïnformeerd.

  Vragen?

  Heb je na het inzien van de documenten nog vragen? Op maandag en dinsdag kun je hiervoor terecht bij Roel van Teeuwen: 06 52 74 00 21 en op woensdag en donderdag kun je terecht bij Tjeerd Okkes: 06 46 97 46 29. Je kunt ook een email sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl of via het contactformulier op deze website.

  Heb je vragen over de procedure? Hiervoor kun je terecht bij de Directie Participatie: 070 456 89 99.

  Documenten:

  Kamerbrief/Voorjaarsbrief NOVI 13 april 2018

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (Engelse versie)

 • Wat kan het Rijk leren van de regio’s?

  19-03-2018 0 reacties

  De NOVI kan veel leren van de intrinsieke daadkracht van de regio’s en is daarbij ook benieuwd in hoeverre de gewenste sociaaleconomische toekomst van de regio’s wordt verbonden met strategische opgaven als energietransitie, duurzame verstedelijking en duurzame landbouw en landschap. Om ambities te laten slagen wordt al goed samengewerkt met de provincies en nu wordt ook nadrukkelijk naar het Rijk gekeken.

  Achterhalen van ambities en verwachtingen in de regio’s

  Als je alle regio’s optelt staat half Nederland te trappelen van ongeduld om hun toekomst duurzaam vorm te geven. Om de ambities en verwachtingen te achterhalen, voert de NOVI-gesprekken met bijvoorbeeld:

  • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
  • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
  • Regio Utrecht
  • Regio Groningen-Assen
  • Regio Leiden
  • Regio Zwolle
  • Parkstad Limburg
  • Metropoolregio Eindhoven (MRE)

  Zij willen hun identiteit en daarbij horende mentale ’daily urban system’ inzetten om een duurzame toekomst te bestendigen. De uitgangspositie is per regio vaak anders zijn.

  Wat wordt er gevraagd aan de Rijksoverheid?

  Wat zijn de hulpvragen aan de Rijksoverheid vanuit de regio’s? Neem de MRA, MRDH en de regio Utrecht. Zij bieden aan het grootste gedeelte van de woningbouwopgave, namelijk zo’n 500.000 woningen, te realiseren en dit te koppelen aan plannen voor een duurzame economie en energietransitie. De vraag daarbij aan het Rijk is dat er fors geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van het hoogwaardige OV systeem. Weer anders zijn de drijfveren van de regio Groningen, Leiden en Parkstad/Limburg. Zij willen al in 2040 energieneutraal zijn en vragen daarvoor een ‘level playing field’, daarmee bedoelen ze dat ze van het Rijk verwachten dat heel Nederland aan die verplichting moet voldoen. Maar Groningen wil ook groeien en ziet voor hun duurzame economische toekomst nog steeds reikhalzend uit naar de snelle treinverbinding met Amsterdam. En dan de metropoolregio Eindhoven met hun succesvolle en innovatieve economie. Hiervoor zijn veel kenniswerkers nodig. Daarom claimt deze regio een meer gelijkwaardige Rijksinvestering in hun stedelijke voorzieningenpakket (gelijk aan de andere twee metropoolregio’s) en een betere treinverbinding met Düsseldorf. De behoefte vanuit de regio’s richting het Rijk is divers. Hieruit blijkt dat een goed werkend stelsel tussen alle bestuurslagen een vereiste is.

  Wat werkt wel en wat niet? Laten we blijven experimenteren

  Wat werkt wel en wat niet? Op de regionale schaal kan een integrale aanpak succesvol zijn, kan nog net maatwerk worden geleverd en kunnen innovatieve methodes worden getest. Hoe dat uitpakt is een kwestie van stap voor stap van elkaar te leren. Maar niet experimenteren is geen optie, of zoals de tegeltjeswijsheid luidt die ons herhaaldelijk wordt voorgehouden: “als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg”.

  Martin Aarts

 • Rondetafelgesprek NOVI: wat waren de belangrijkste uitkomsten?

  19-03-2018 0 reacties

  Op 7 maart jl. heeft in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaatsgevonden over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Maatschappelijke organisaties, adviseurs, wetenschappers en decentrale overheden gaven aandachtspunten en kansen voor de NOVI aan en gingen daarover in gesprek met Tweede Kamerleden.  Duidelijk is dat de aanwezige stakeholders blij zijn met de komst van de NOVI; een nationale visie waarmee het Rijk weer terug aan tafel komt.

  Bijdrage leveren in afwegingen en keuzen bij conflicterende ruimteclaims

  Naar voren kwam dat de grote opgaven waar Nederland voor staat zoals: de verstedelijkingsopgave, de energietransitie en klimaatadaptatie) staat in samenhang moet worden aangepakt. De NOVI moet daarbij een belangrijke bijdrage leveren in het maken van afwegingen en keuzes bij conflicterende ruimteclaims en in het vinden van slimme combinaties van oplossingen.

  Oplossen urgente vraagstukken kan alleen door een gezamenlijke aanpak

  Meerdere stakeholders gaven aan dat de urgente vraagstukken alleen maar opgelost kunnen worden door een gezamenlijke aanpak van Rijk en decentrale overheden in samenspraak met stakeholders. Bij de stakeholders is brede steun voor een gebiedsgerichte aanpak voor nog te selecteren sleutelgebieden. Dit zijn gebieden waar meerdere opgaven samenkomen en waar alleen een integrale en gezamenlijke aanpak tot gewenste resultaten kan leiden.

 • Proces NOVI: terugblik 2017, de verdiepingsrapporten zijn opgeleverd

  19-03-2018 0 reacties

  Eind 2017 is de tweede fase van de Nationale Omgevingsvisie afgerond met het opleveren van vier verdiepingsrapporten. In deze ambtelijke verdiepingsrapporten zijn de vier strategische opgaven uitgewerkt die geagendeerd werden in de startnotitie van de Nationale Omgevingsvisie (februari 2017). De strategische opgaven zijn:

  1. Naar een duurzame en concurrerende economie;
  2. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  4. Naar een waardevolle leefomgeving.

  Wat houden de verdiepingsrapporten in?

  De verdiepingsrapporten beschrijven per strategische opgaven:

  • De ontwikkelingen en urgenties die spelen
  • De beleidsdoelen
  • Hoe we verder naar de beleidsopties en maatregelen toe werken om de opgaven aan te pakken.

  De verdiepingsrapporten zijn tot stand gekomen in een intensief traject met interdepartementale werkgroepen. De rapporten zijn ambtelijke verkenningen en bouwstenen voor de hoofdlijnen van de NOVI (begin juli) en het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie dat gepland staat voor eind 2018. Vele andere partijen hebben ook input geleverd in de aanloop naar deze verdiepingsrapporten.

  Aparte notitie: uitkomsten werksessies

  Eind november en in december hebben de verdiepingsrapporten centraal gestaan in verschillende werksessies met medeoverheden, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Deze werksessies hebben veel opbrengsten opgeleverd die zijn verwerkt in een aparte notitie naast de verdiepingsrapporten.

  Wat gebeurt er in 2018?

  Wat staat er in 2018 op de planning? In april wordt een voorjaarsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, begin juli staat de hoofdlijnennotitie NOVI gepland en in december zal het ontwerp naar verwachting gereed zijn. Een belangrijk jaar dus! Via nieuwsbrieven en de website houden we je op de hoogte.

 • Voorwoord Emiel Reiding online nieuwsbrief NOVI 20 maart 2018

  19-03-2018 0 reacties

  Vorig jaar februari ben ik als directeur voor de NOVI aan de slag gegaan. Een fantastische uitdaging, waar we met een geweldig team en vele partijen aan werken. Er is veel te doen. We zien belangrijke uitdagingen voor Nederland. Nog meer duurzame woningen bouwen, die goed ontsloten zijn in een energieneutrale en gezonde omgeving waarin we ruimte houden voor economische activiteiten, landbouw en natuur. Tegelijkertijd moeten we bewust omgaan met de (cultuur)historie en identiteit van Nederland. Dit alles zullen we zorgvuldig moeten in te passen in ons kleine, dichtbevolkte land. Bij dat inpassen wil de NOVI helpen. Niet door alles te bepalen, maar door de gewenste transities te ondersteunen. Dat is meer dan goede ruimtelijke ordening. We zijn ook aan het leren hoe we onder de Omgevingswet het omgevingsbeleid inhoud geven in een bestuurlijk proces waarin we meer horizontaal samenwerken.

  Waar willen we een verschil maken?

  De NOVI gaat over vele onderwerpen, voor je het weet over zoveel dat het een onwerkbaar geheel wordt. Om de NOVI en het stelsel waarin de NOVI moet functioneren te laten werken, is selectiviteit nodig. Op welke onderwerpen willen we met elkaar een verschil gaan maken? Welke aanpak vraagt dat? Een NOVI waarin we verschillen waarderen, maar ook keuzes durven maken.

  2018: een cruciaal jaar

  We staan aan het begin van een cruciaal jaar voor de NOVI. Eind van dit jaar willen we het bouwwerk af hebben. Er zullen dan nog wel wat steigers rond het bouwwerk staan en de afbouw loopt dan nog door in 2019. Maar het bouwwerk moet wel duidelijk zijn, het moet stáán. Zodat we eindelijk de lastige vragen kunnen beantwoorden die ons vaak worden gesteld: Wat is de NOVI nu? Wat komt daarin te staan? En hoe gaat het werken? En om al lopende dit jaar antwoord op deze vragen te kunnen geven, werken we eerst de NOVI op hoofdlijnen uit. Geen flauw verhaal waarin we nog een keer opschrijven welke grote opgaven er zijn, maar een verhaal waarin we een voorzet geven voor mogelijke keuzes. Om daar vervolgens met elkaar het gesprek over aan te kunnen gaan. Dat gesprek willen we met deze nieuwsbrief ook een extra impuls geven.

  Ik hoop met velen van u dat gesprek in het komende jaar te kunnen hebben. Ik ben daarvoor op alle mogelijke (digitale) manieren bereikbaar! Laten we er gezamenlijk een mooi jaar en een mooie NOVI van maken!

  Emiel Reiding

  Tel 06-11176829

  Mail emiel.reiding@minbzk.nl

  Twitter @emielreiding